Skip to Content

Naudojimosi internetinėmis paslaugomis taisyklės1. TAISYKLIŲ TAIKYMAS IR AIŠKINIMAS

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) yra įpareigojantis dokumentas jums (toliau – Naudotojas), kaip asmeniui siekiančiam naudotis UAB „HNIT-BALTIC“, juridinio asmens kodas 110584280, buveinės adresas S. Konarskio g. 28A, LT-03127 Vilnius, el. pašto adresas info@hnit-baltic.lt (toliau – Bendrovė) internetinėmis paslaugomis.

1.2. Bendrovės internetinės paslaugos (web servisai – toliau – Internetinės paslaugos) apima jose esančią informaciją, su jomis susijusius sprendimus, taip pat visus iš Internetinės paslaugos kylančius funkcionalumus. Internetinės paslaugos gali būti pasiekiamos tiek įprastai naudojantis interneto ištekliais, tiek atliekant tam tikrus specialius veiksmus (tam tikrų programų aplinkoje ar pan.). Internetinės paslaugos yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė yra jų teisėta turėtoja ir (ar) platintoja (atstovė).

1.3. Naudodamasis Internetinėmis paslaugomis Naudotojas patvirtina, kad jis: a) perskaitė ir tinkamai susipažino su šiomis Taisyklėmis, b) sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis.

1.4. Jei Naudotojas naudojasi Internetinėmis paslaugomis po bet kokio Taisyklių pakeitimo, laikoma, kad jis sutinka su pakeitimais ir įsipareigoja jų laikytis.

1.5. Naudojimasis Internetinėmis paslaugomis šių Taisyklių prasme apima visų ir bet kokių veiksmų atlikimą, Naudotojui prisijungus prie Internetinių paslaugų, įskaitant ir Internetinių paslaugų naudojimą savo kompiuteryje ir (ar) kitame elektroniniame prietaise.

1.6. Jei Naudotojas nesutinka besąlygiškai bei neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, jis neturi teisės naudotis jokiomis Internetinėmis paslaugomis. Už Taisyklių nesilaikymą Naudotojui gali būti apribota galimybė naudotis Internetinėmis paslaugomis ir taikomos kitos sankcijos.

1.7. Naudotojo ir Bendrovės santykiams reguliuoti taip pat taikomos Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatos. Naudotojas su Taisyklėmis gali susipažinti tiek kartų, kiek reikia, taip pat jas atsispausdinti ar išsaugoti patvarioje laikmenoje.

 

2. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

2.1. Visos teisės į Internetines paslaugas ir (ar) Internetinėse paslaugose esančius geografinius (koordinuotus erdvėje) ir aprašomuosius duomenis (duomenų rinkinius), įskaitant bet neapsiribojant autorių teises, pramoninės intelektinės nuosavybės teises, firmų vardus, domenų vardus, know-how, komercines ir gamybines paslaptis, taip pat bet kokius kitus intelektinės nuosavybės objektus, nesvarbu ar jie registruoti ar ne, yra saugomos. Joks Internetinėse paslaugose esantis turinys ar kitokia informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo. Ši apsauga galioja nepaisant to, kurioje šalyje veikia Naudotojas.

2.2. Visi prekių ženklai, duomenys (duomenų rinkiniai)ir kiti intelektinės nuosavybės objektai, kurie pateikiami Internetinėse paslaugose yra Bendrovės nuosavybė arba Bendrovė juos teisėtai naudoja. Konkrečių duomenų (duomenų rinkinių) teikėjai gali būti nurodyti Internetinės paslaugos ar kito Bendrovės turinio metaduomenyse ir (ar) papildomuose aprašymuose.

2.3. Bet koks su Internetinėmis paslaugomis susijusios intelektinės nuosavybės naudojimas (įskaitant bet neapsiribojant, kopijavimą, publikavimą, atkūrimą, perdirbimą, platinimą, pardavimą ar kitokį naudojimą) dalimis arba visas be Bendrovės sutikimo yra neteisėtas ir draudžiamas ir užtraukia teisės aktuose nustatytą atsakomybę, jei internetinės paslaugos metaduomenys nenusako kitaip.

2.4. Naudotojas turi teisę su Internetinėmis paslaugomis susijusią intelektinę nuosavybę naudoti tik asmeniniais tikslais, teisėtai naudodamasis Internetinių paslaugų funkcinėmis galimybėmis. Naudodamasis Internetinėmis paslaugomis Naudotojas privalo išsaugoti visus žymėjimus, liudijančius išskirtines teises ir nuosavybės teises į Internetines paslaugas ir (ar) su Internetinėmis paslaugomis susijusią intelektinę nuosavybę (autorių teisių apsaugos ženklą, kitokias autorystės nuorodas), taip pat išsaugoti nepakeistą autoriaus vardą.

2.5. Internetines paslaugas, taip pat su Internetinėmis paslaugomis susijusią intelektinę nuosavybę kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse, informacijos sklaidos kanaluose ar kitur galima naudoti tik šiomis sąlygomis:

2.5.1. Aiškiai ir tiksliai, jei įmanoma pateikiant aktyvias veikiančias nuorodas, aprašyti šaltinį, iš kurio paimta naudojama informacija, taip pat nurodyti šaltinio ir (ar) informacijos savininką – Bendrovę;

2.5.2. Nekeisti šaltinio ir (ar) paimtos informacijos. Jei naudojama informacija (žemėlapiai ar pan.) yra susieti su tekstu, ji negali būti naudojama be teksto.

2.6. Naudojantis Internetinėmis paslaugomis, taip pat su Internetinėmis paslaugomis susijusia intelektine nuosavybe Naudotojams yra draudžiama:

2.6.1. Naudoti Internetines paslaugas, taip pat su Internetinėmis paslaugomis susijusią intelektinę nuosavybę, kitose nei Esri ArcGIS programinės įrangos aplinkose, interneto ir (ar) mobiliose svetainėse, žiniasklaidos priemonėse, interneto tinklalapiuose, žiniasklaidos monitoringo veiklos produktuose ir kituose šaltiniuose bei spausdintinų ir tiražuojamų produktų kūrime;

2.6.2. Naudoti Internetines paslaugas, taip pat su Internetinėmis paslaugomis susijusią intelektinę nuosavybę siekiant kurti ar papildyti bet kokį duomenų rinkinį (įskaitant bet neapsiribojant žemėlapių ar navigacijos duomenų rinkinį, verslo įmonių įrašų duomenų bazę, adresatų sąrašą arba telefoninės rinkodaros sąrašą), kuris yra Internetinių paslaugų pakaitalas ir (ar) panašus produktas;

2.6.3. Bet kokiu būdu ir forma neleistinai kopijuoti Internetines paslaugas, taip pat su Internetinėmis paslaugomis susijusią intelektinę nuosavybę, ar kitu būdu neleistinai išgauti duomenis, neleistinai keisti, adaptuoti, perkelti į kitas laikmenas (įskaitant, bet neapsiribojant ir spausdintą formatą) ar serverius, įskaitant duomenų bazių ir ar kitų žemėlapių bei bet kokių kitų produktų, veikiančių žemėlapių pagrindu ir (ar) naudojančių žemėlapių duomenis kūrimą;

2.6.4. Pašalinti, slėpti ar keisti autorių teisių informaciją, įspėjimus apie autorių teisių ribojimus, prekių ženklus, bet kokias kitas nuosavybės teises ir (ar) bet kokius kitus teisinius įspėjimus (įskaitant bet neapsiribojant dokumentus, nuorodas ir pan.), kurie yra susieti ar gali atsirasti naudojant Internetines paslaugas, taip pat su Internetinėmis paslaugomis susijusią intelektinę nuosavybę;

2.6.5. Atkurti, keisti, versti, ar kurti Internetinių paslaugų, taip pat su Internetinėmis paslaugomis susijusios intelektinės nuosavybės, jų dalių išvestinius darbus;

2.6.6. Dekompiliuoti, šifruoti, vykdyti atgalinį programavimą, išrinkti, bandyti išvesti Internetinių paslaugų, taip pat su Internetinėmis paslaugomis susijusios intelektinės nuosavybėspirminį kodą;

2.6.7. Nuomoti, skolinti, sublicencijuoti, publikuoti, perduoti, parduoti ar bet kokiu kitu būdu platinti Internetines paslaugas, taip pat su Internetinėmis paslaugomis susijusią intelektinę nuosavybę;

2.6.8. Masiškai siųstis Internetines paslaugas, taip pat su Internetinėmis paslaugomis susijusią intelektinę nuosavybę ir (ar) kurti šio turinio masinės sklaidos kanalus;

 

3. NAUDOJIMASIS INTERNETINĖMIS PASLAUGOMIS

3.1. Naudotojas savarankiškai yra atsakingas už bet kokius naudojimosi Internetinėmis paslaugomis veiksmus ir iš jų kylančias pasekmes, taip pat už bet kokią informaciją, pasiūlymus ir sutikimus, kurią jis talpina, siunčia ir (ar) gauna naudodamasis Internetinėmis paslaugomis.

3.2. Naudodamasis Internetinėmis paslaugomis Naudotojas privalo veikti teisėtai, nepažeisti teisės aktų reikalavimų ir kitų asmenų teisių. Tam tikros Internetinės paslaugos gali turėti tikslinę paskirtį ir kitus apribojimus (terminas, teritorija, tikslinė auditorija, ir t. t.), tad šios Internetinės paslaugos turi būti naudojamos tik pagal joms nustatytas taisykles.

3.3. Jei nenurodyta kitaip, Internetinės paslaugos yra skirtos tik nekomerciniam naudojimui ir gali būti naudojamos tik nekomerciniais tikslais, taip pat tik Esri ArcGIS programinės įrangos aplinkoje. Naudotojui yra leidžiamas tik netiražinis internetinių paslaugų taikymas nekomerciniam naudojimui, naudojant standartines Esri ArcGIS sistemos funkcijas. Internetinės paslaugos negali būti naudojamos jokių spausdintinių tiražuojamų produktų kūrimui.

3.4. Naudodamasis Internetinėmis paslaugomis Naudotojas nėra ir netampa Internetinių paslaugų savininku, taip pat Naudotojas neturi teisės perleisti kokių nors gautų teisių.

3.5. Naudojantis Internetinėmis paslaugomis Naudotojui draudžiama:

3.5.1. Atlikti veiksmus, sukeliančius (galinčius sukelti) pavojų Internetinių paslaugų tinkamam veikimui, jų saugumui, vientisumui ar riboti Bendrovės galimybę tinkamai teikti Internetines paslaugas ir (ar) kitų asmenų galimybę pasinaudoti Internetinėmis paslaugomis;

3.5.2. Atlikti bet kokius veiksmus, kurie galėtų pakenkti bet kuriems asmenims, jų turtui ar teisėtiems interesams;

3.5.3. Laikyti, skelbti, siųsti, platinti arba bet kuriuo kitu būdu perduoti bet kokią įžeidžiančią, šmeižikišką, nešvankią, pornografinę, grasinančią, užgaulią, diskriminacinę ar kitaip neteisėtą informaciją ir (ar) nuorodas į tokią informaciją, taip pat informaciją, skatinančią neteisėtą elgesį ar sukeliantį bet kokią teisinę atsakomybę Bendrovei;

3.5.4. Naudoti Internetines paslaugas bet kokių prekių ir (ar) paslaugų reklamos, kenkėjiškos programinės įrangos, taip pat bet kokių nepageidautinų elektroninių laiškų, pranešimų, žinučių ar kitos informacijos kūrimui, palaikymui, platinimui, taip pat nesiųsti elektroninių laiškų ir kitokių elektroninių pranešimų, turint tikslą paveikti ar suprantant, kad tai paveiks kompiuterinių tinklų ar kompiuterinių tinklų savininkų turimos kompiuterinės įrangos veikimą;

3.5.5. Naudoti Internetines paslaugas kitaip nei numato sukurtos sąsajos į Internetines paslaugas. Šis draudimas taip pat apima ir bet kokius bandymus patekti (įsilaužti) į Bendrovės paskyras (įskaitant ir kitų vartotojų, partnerių, Bendrovės darbuotojų ar įgaliotų asmenų, administratorių ir kt. paskyras ir (ar) svetaines);

3.5.6. Naudoti Internetines paslaugas neteisėtiems veiksmams ar sandoriams vykdyti arba sukčiavimui;

3.5.7. Apsimesti bet kokiu kitu asmeniu ar subjektu, įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės darbuotojais arba kitaip klaidinančiai pareikšti apie savo ryšius su kokiais nors asmenimis;

3.5.8. Internetinių paslaugų pagalba teikti komercines paslaugas, įskaitant bet neapsiribojant bet kokio pobūdžio produktų ir (ar) paslaugų reklamą ir (ar) reklaminių konkursų organizavimą;

3.5.9. Kopijuoti Internetinių paslaugų turinį, pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių Internetinių paslaugų turinio kopijų, Internetinių paslaugų turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti Internetinių paslaugų turinį kitose interneto svetainėse ar kitais kanalais.;

3.5.10. Pažeisti asmenų teises į intelektinę nuosavybę, tame tarpe autoriaus teises, patentus, komercines ar gamybines paslaptis ar teises į prekių ženklus;

3.5.11. Rinkti, kaupti, perkelti į kitas laikmenas, padaryti viešai prieinamais, skelbti bei platinti kitų Internetinių paslaugų vartotojų duomenis ar duomenis apie bet kokius Internetinių paslaugų vartotojų veiksmus;

3.5.12. Skelbti informaciją kurioje minimi su Bendrove tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys asmenys arba tokių asmenų prekės ir (ar) paslaugos, o taip pat nuorodos į tokius asmenis ir (ar) produktus.

3.6. Naudotojas įsipareigoja ir sutinka pateikti teisingą ir išsamią informaciją apie save, jei tai reikalinga Internetinių paslaugų teikimui. Pateiktą informaciją Bendrovė saugos ir tvarkys teisės aktų nustatyta tvarka, sąlygomis ir terminais.

3.7. Naudodamasis Internetinėmis paslaugomis Naudotojas patvirtina, kad jis:

3.7.1. Yra veiksnus fizinis asmuo ir (ar) teisėtai atstovaujantis juridiniam asmeniui ir (ar) kitiems tretiesiems asmenims, kurių vardu veikia, turintis visus įgaliojimus ir teises vykdyti veiksmus, siūlomus Internetinėse paslaugose;

3.7.2. Davęs leidimą naudotis Internetinėmis paslaugomis nepilnamečiui, Naudotojas bus atsakingas už nepilnamečio, besinaudojančio Internetinėmis paslaugomis, veiksmus ar neveikimą ir užtikrins, jog toks asmuo laikysis šių Taisyklių;

3.7.3. Tinkamai vykdys savo pareigas, nurodytas Taisyklėse;

3.7.4. Supranta, kad pasinaudojus mokamų Internetinių paslaugų pasiūlymais, jam gali kilti pareiga apmokėti už įsigyjamas Internetines paslaugas bei vykdyti kitas iš tokio pasinaudojimo pasiūlymu kylančias prievoles.

3.8. Naudotojas visiškai atsako už naudojimosi Internetinėmis paslaugomis pažeidimus ir su tokiais pažeidimais susijusius nuostolius. Naudotojui pažeidus Taisykles, Bendrovė įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Naudotojo galimybes naudotis Internetinėmis paslaugomis. Naudotojas sutinka, kad Bendrovė vienašališkai spręstų apie tai, ar Naudotojas pažeidė šias Taisykles, ir įsipareigoja pripažinti bet kokį Bendrovės sprendimą kaip teisėtą ir teisingą.

3.9. Naudotojui prieinamos su Internetinėmis paslaugomis susijusios Bendrovės kompiuterinės programos ir (ar) kitas licencijuojamas turinys yra naudojami nekomerciniais tikslais neišskirtinės licencijos pagrindu be teisės bet kokia apimtimi licenciją perduoti (perleisti) ir (ar) išduoti sublicenciją.

3.10. Kai kurios Internetinės paslaugos gali būti mokamos. Naudotojas pasirinkęs tokias Internetines paslaugas privalo susipažinti su papildomomis jų teikimo taisyklėmis ir apmokėjimo už jas tvarka. Mokamos Internetinės paslaugos yra teikiamos, tik už jas iš anksto apmokėjus, nebent papildomose taisyklėse yra nurodyta kitokia tvarka.

 

4. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

4.1. Bendrovė garantuoja tik tai, kas nurodyta Taisyklėse ir negarantuoja, kad Internetinės paslaugos atitiks Naudotojo lūkesčius, veiks nenutrūkstamai, laiku, neturės klaidų ir suteiks Naudotojui būtiną saugumą, nesukels jokių neigiamų pasekmių Naudotojui ar tretiesiems asmenims. Taip pat Bendrovė negarantuoja, kad rezultatas, kurį galima gauti naudojantis Internetinėmis paslaugomis bus tikslus ir patikimas. Bendrovė stengsis ištaisyti jai žinomas Internetinių paslaugų darbo ir kitas klaidas, tačiau nebus atsakinga   Internetinių paslaugų turinio neatitikimus, informacijos netikslumą ar klaidingumą ir iš to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ar tretiesiems asmenimis.

4.2. Bendrovė nebus atsakinga už Internetinių paslaugų veikimo sutrikimus ir dėl to Naudotojo ar trečiųjų asmenų patirtus nuostolius ar žalą. Naudotojas prisiima visą atsakomybę dėl bet kokio pobūdžio žalos ar nuostolių atlyginimo, kurie jam ar tretiesiems asmenims gali atsirasti bet kokiu būdu Naudotojui naudojantis Internetinėmis paslaugomis.

4.3. Bendrovė negarantuoja, kad Internetinėse paslaugose (ar atsisiunčiamuose failuose) nėra virusų. Naudotojas pats turi naudotis savo atsargumo priemonėmis. Bendrovė taip pat negarantuoja, kad Internetinės paslaugos bus suderinamos ir veiks su Naudotojo naudojama aparatine ir (ar) programine įranga.

4.4. Bendrovė neatsako už jokią žalą ir (ar) nuostolius, kuriuos gali patirti Naudotojas naudodamasis Internetinėmis paslaugomis, nepaisant to ar Bendrovei buvo pranešta apie tokią žalą ar jos atsiradimo galimybę. Jeigu pagal taikomus įstatymus Bendrovės atsakomybė už patirtą žalą negali būti apribota ir Bendrovė negali būti atleista nuo atsakomybės, Bendrovės atsakomybė Naudotojui ir (ar) tretiesiems asmenims, kylanti iš šių Taisyklių, yra ribojama 10 (dešimties) Eur suma.

4.5. Naudotojas ir Bendrovė atleidžiami nuo atsakomybės už įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl neįveikiamų aplinkybių (force majeure) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

5. SANTYKIAI SU TREČIOSIOMIS ŠALIMIS

5.1. Internetinėse paslaugose gali būti naudojamos nuorodos į kitus web servisus bei kitas interneto svetaines ar mobilias interneto svetaines, kurios priklauso arba yra administruojamos kitų šalių. Šios nuorodos yra pateikiamos tik Naudotojo patogumui. Taisyklės nėra taikomos tokioms trečiųjų asmenų svetainėms ir web servisams. Naudotojas kiekvienu atveju pats privalo įvertinti naudojimosi trečiųjų šalių svetainėmis bei web servisais saugumą ir sąlygas bei iš tokio naudojimosi kylančius įsipareigojimus. Bendrovė siūlo Naudotojui prieš naudojantis trečiosios šalies svetaine ar web servisu, susipažinti su jų naudojimo taisyklėmis. Bendrovė neprisiims jokios atsakomybės už jokius nuostolius ar žalą, kuri gali kilti dėl sandorių, sudarytų naudojantis tokiomis svetainėmis ar web servisais.

5.2. Bendrovė nekontroliuoja kitų lankytojų ar trečiųjų šalių informacijos, kurią Naudotojas gali gauti, perskaityti ar kitaip sužinoti naudodamasis Internetinėmis paslaugomis, todėl Bendrovė neužtikrina tokios informacijos tikslumo, vientisumo ir (ar) kokybės bei Naudotojo apsaugos nuo įžeidžiančios, nepadorios ar kitokios neigiamai Naudotoją veikiančios Informacijos.

5.3. Bendrovė netvirtina ir nedaro jokių pareiškimų dėl trečiųjų šalių web servisų bei svetainių turinio ar jose siūlomų produktų ar teikiamų paslaugų, įskaitant ir tą Trečiųjų šalių web servisų bei svetainių turinio dalį, kurį atvaizduojama Internetinėse paslaugose. Bendrovė detaliai neperžiūri visų trečiųjų šalių web servisų bei svetainių ar trečiųjų šalių svetainėse talpinamo turinio.

 

6. BENDROVĖS TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Bendrovė gali bet kada nepranešusi Naudotojui keisti Internetines paslaugas ar jų dalis. Bendrovė nebus laikoma atsakinga už jokius tokiais ir kitais panašiais veiksmais sukeltus neigiamus padarinius Naudotojui.

6.2. Bendrovė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, neribotam laikotarpiui ir nenurodydamas priežasties apriboti arba sustabdyti Naudotojui galimybes naudotis Internetinėmis paslaugomis. Bendrovė taip pat turi teisę profilaktinių darbų metu apriboti ar nutraukti Internetinių paslaugų teikimą neribotam terminui. Tokiu atveju Naudotojai gali būti informuojami bendru pranešimu, skelbiamu Bendrovės svetainėje.

6.3. Bendrovė turi teisę bet kada visiškai nutraukti Internetinių paslaugų teikimą.

6.4. Bendrovė turi teisę savo nuožiūra apriboti arba nutraukti Naudotojo teisę ar galimybę naudotis Internetinėmis paslaugomis, įskaitant bet neapsiribojant bet kokios informacijos, kurią Naudotojas pateikė naudodamasis jomis, pakeitimu, panaikinimu, registruoto Naudotojo prisijungimo duomenų panaikinimu, konkretaus IP adreso blokavimu jei:

6.4.1. Naudotojas pažeidžia šias Taisykles ir (ar) nesilaiko savo įsipareigojimų;

6.4.2. Naudotojas tyčia ir sąmoningai pateikia apgaulingą ar neteisingą informaciją naudodamasis Internetinėmis paslaugomis, įžeidinėja kitus asmenis ar kitaip, Bendrovės nuomone, netinkamai elgiasi;

6.4.3. Bendrovės nuomone to reikalauja atliekami techninės priežiūros ir (ar) Bendrovė svetainės bei Internetinių paslaugų atnaujinimo darbai;

6.4.4. To pareikalauja kompetentingos valdžios institucijos arba tai yra reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų numatytais atvejais;

6.4.5. Tai yra reikalinga, siekiant apginti Bendrovės ar trečiųjų asmenų teises ir teisėtus interesus;

6.4.6. Bendrovė įtaria, kad Naudotojas naudodamasis Internetinėmis paslaugomis sukėlė ar gali sukelti grėsmę kitų vartotojų saugumui;

6.4.7. Naudotojas naudodamasis Internetinėmis paslaugomis daro žalą Bendrovei įskaitant, bet neapsiribojant Bendrovės geram vardui ir (ar) reputacijai;

6.4.8. Naudotojo elgesys, Bendrovės nuomone, pažeidžia Taisyklių nuostatas, taikomus teisės aktus arba yra priešingi gerai moralei;

6.4.9. Kitais Taisyklėse nurodytais atvejais.

6.5. Bendrovė taip pat turi teisę savo nuožiūra apriboti Naudotojo prieigą prie Internetinių paslaugų, jei jis yra gavęs bent vieną įspėjimą už Taisyklių pažeidimus. Naudotojas turi teisę pateikti skundą dėl tokio sprendimo atsiųsdamas elektroninį laišką adresu, nurodytu Bendrovės svetainės kontaktų skiltyje. Bendrovės sprendimas dėl paskyros panaikinimo ar prieigos prie Interneto paslaugų apribojimo yra galutinis.

6.6. Naudodama teisėtas priemones Bendrovė turi teisę tirti bet kokius Taisyklių pažeidimus.

6.7. Bendrovė gali be atskiro pranešimo Naudotojui pasitelkti trečiuosius asmenis bet kokiems veiksmams, susijusiems su šiomis Taisyklėmis, atlikti, taip pat tretiesiems asmenims perleisti savo teises bei pareigas, kylančias iš šių Taisyklių, Interneto paslaugų.

 

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Bendrovė visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir kitą informaciją siunčia Naudotojui jo nurodytu elektroninio pašto adresu arba kitokiu būdu, kuriuo galima susisiekti su Naudotoju. Visa pagal šias Taisykles siunčiama informacija laikoma gauta Naudotojo praėjus 3 (trims) valandoms nuo jos išsiuntimo momento. Elektroninio laiško ar kitokio pranešimo, skirto Naudotojui kopijos buvimas Bendrovės serveryje (duomenų bazėje ar kitokiame atitinkamą informaciją kaupiančiame įrenginyje), yra tinkamas įrodymas apie bet kokios informacijos Naudotojui išsiuntimą. Visus pranešimus, reikalavimus, prašymus ir klausimus Naudotojas siunčia Bendrovės svetainėje nurodytais kontaktais arba el. pašto adresu maps@hnit-baltic.lt

7.2. Taisyklės Naudotojui įsigalios nuo to momento, kai Naudotojas patvirtins, kad sutinka su jomis ir galios visą santykių tarp Naudotojo ir Bendrovės laiką.

7.3. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles. Taisyklių pakeitimai įsigalios kitą dieną po jų paskelbimo Bendrovės svetainėje. Naudodamasis Internetinėmis paslaugomis po to, kai įsigalios Taisyklių pakeitimai, Naudotojas patvirtina, kad jis susipažino su tokiais pakeitimais ir visiškai su jais sutinka.

7.4. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.5. Visi tarp Bendrovės ir Naudotojo kilę nesutarimai dėl šių Taisyklių vykdymo yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu, toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.

7.6. Ginčai, kilę tarp Bendrovės ir Naudotojų – sprendžiami Bendrovės buveinės vietos teisme.

7.7. Naudotojas – vartotojas prašymą ir (ar) skundą dėl Bendrovės veiklos ir paslaugų pirmiausia raštu privalo pateikti Bendrovei ir nurodyti savo reikalavimus. Tokius raštus prašome siųsti adresu maps@hnit-baltic.lt. Nesutikdamas su Bendrovės atsakymu Naudotojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, interneto svetainė vvtat.lt, ar užpildyti prašymo formą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje, pasiekiamoje adresu http://ec.europa.eu/odr/. Teisminiai ginčai yra nagrinėjami teisės aktų nustatyta tvarka.


2017.06.27