Skip to Content

Bendrovės atsakomybėVERSLO ETIKA

Organizuodami savo veiklą, laikomės mūsų šalies ir šalių, kuriose veikiame, įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų ir pačios bendrovės įdiegtų vidaus taisyklių. 

Laikomės ir raštu (sutartys, susitarimai), ir žodžiu prisiimtų įsipareigojimų. 

Laikomės nuostatos, kad informacija, kuri buvo sužinota ar atsirado per darbo santykius įmonėje, su verslo partneriais, klientais, kitais asmenimis yra slapta ir negali būti atskleista be jų žinios tretiesiems asmenims.

 

KOKYBĖS POLITIKA

Savo veikloje orientuojamės į klientų, visuomenės poreikius bei lūkesčius, taip pat į bendrovės ekonominės ir finansinės veiklos stabilumą. Bendrovės veikla grindžiama aiškia specializacija į geoinformacinių sistemų diegimą organizacijose, siekiančiose gerinti savo veiklos efektyvumą.

Sprendimų diegimas, pagrįstas inovacijomis, iš vienos pusės, ir kompetencija bei patirtimi, iš kitos pusės, yra pagrindinė bendrovės kokybės politikos kryptis. Vadovaujamės bendrovėje įdiegta Kokybės vadybos sistema (LST ISO 9001:2015).

 

INFORMACIJOS SAUGUMAS

Bendrovė siekia užtikrinti tinkamą įmonės ir įmonės klientų bei partnerių informacijos išteklių ir asmens duomenų apsaugą, taip pat nepertraukiamą ir efektyvų tų išteklių naudojimą.

Bendrovės informacijos saugumo reikalavimų įgyvendinimas užtikrinamas įdiegta Informacijos saugumo valdymo sistema, vadovaujantis standarto LST ISO/IEC 27001 reikalavimais.

Pagrindinis informacijos saugumo tikslas – užtikrinti tinkamą ir efektyvų informacijos saugumo valdymą ir išvengti veiklos sutrikdymo dėl informacijos konfidencialumo, vientisumo bei prieinamumo pažeidimų.

Informacijos saugumo valdymo sistema bendrovei padeda:

  1. nustatant ir vertinant Informacijos saugumo rizikas ir sutvarkant jas iki priimtino lygio;
  2. sumažinant ar pašalinant saugumo incidentų skaičių;
  3. mažinant tokių incidentų neigiamą poveikį;
  4. nuolat gerinant organizacijos gebėjimą įvertinti, aptikti, išvengti ir sumažinti informacijos saugumo riziką ir incidentus;
  5. išlaikant pasitikėjimą organizacijos prekės ženklu;
  6. apsaugant visų suinteresuotų asmenų, ypač asmeninės informacijos, privatumą.

Bendrovė ypatingai rūpinasi asmens privatumo apsauga, kurią užtikrina vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (BDAR – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas).

Bendrovė yra atsakinga už tai, kad būtų laikomasi su asmens duomenų tvarkymu susijusių principų ir reikalavimų, sugeba tai įrodyti. Tiek nustatydama duomenų tvarkymo priemones, tiek paties duomenų tvarkymo metu bendrovė įgyvendina tinkamas technines ir organizacines priemones, kuriomis siekiama: veiksmingai įgyvendinti duomenų saugos principus ir į duomenų tvarkymą integruoti būtinas apsaugos priemones, apsaugančias duomenų subjektų teises.

 

DARBO KULTŪRA

Darbuotojų santykius grindžiame darbo vienoje komandoje kultūra, tačiau tuo pat metu siekiame, kad kiekvienas atsiskleistų individualiai. Vertiname darbuotojų iniciatyvas gerinti bendrovės veiklą, puoselėti darbo kultūrą ir aplinką. Išklausome nuomones ir diskutuojame remdamiesi argumentais, o ne išankstiniu nusistatymu. Esame socialiai orientuota įmonė, todėl mums labai svarbi kiekvieno darbuotojo motyvacija ir savijauta darbe, darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyros užtikrinimas, vertybinių nuostatų toleravimas.

Gerbiame asmens orumą ir teises, netoleruojame jokių diskriminacijos ir priekabiavimo apraiškų, gerbiame mūsų įmonių grupei priklausančių darbuotojų, mūsų klientų, partnerių ir kultūrų įvairovę.

 

SOCIALINĖ IR APLINKOSAUGINĖ ATSAKOMYBĖ

Vykdydami savo profesinę veiklą, vertiname savo poveikį aplinkai, stengiamės pasitarnauti darniam aplinkos išteklių išsaugojimui, tvarkymui ir naudojimui, veikloje vadovaujamės aplinkosaugos standartu LST ISO 14001:2015. Bendrovė, kurdama ir diegdama geografines informacines sistemas aplinkos valdymo valstybinėse įstaigose, savivaldybių aplinkosaugos padaliniuose, visuomeninėse organizacijose, pateikia GIS sprendimus darniam ir efektyviam aplinkos valdymui bei problemų sprendimui. Bendrovė remia ir nuolat dalyvauja visuomeninėse iniciatyvose, prisidedančiose prie tvarios gamtos ir aplinkos išsaugojimo. Bendrovė savo sukurtame maps.lt portale propaguoja aplinkos ir gamtos apsaugos iniciatyvas, skatina visuomenę domėtis šalies gamtiniais ištekliais ir juos tausoti, sukurta virtuali “GIS mokykla” moko moksleivius tyrinėti aplinką pasitelkiant GIS, suteikia galimybes mokytojams praturtinti savo pamokas erdvine informacija apie aplinką ir gamtą.

Prisidedame prie žinių visuomenės kūrimo: skatiname visuomenę domėtis ir naudoti žemėlapių technologijas savo kasdieniniame gyvenime. Bendradarbiaujame su mokymo ir mokslo įstaigomis, skatiname vaikų ir jaunimo kūrybiškumą bei geografinių metodų taikymą.

 

ANTIKORUPCINĖ POLITIKA

Susilaikome nuo kyšininkavimo ir bet kokių korupcijos formų. Su verslo partneriais ir viešosiomis institucijomis bendraujame remdamiesi etika ir pasitikėjimu, netoleruojame neleistinų mokėjimų, kyšių davimo ar priėmimo, nesiekiame neteisėtos naudos. Taip pat laikomės mūsų atstovaujamo partnerio Esri Inc. (JAV) nustatytos antikorupcijos politikos.